لبخند زندگی
در حال بارگذاری...
صدرا
23 بهمن, 1396

شادباش دوست من
نه یک روز بلکه هزاران سال
بگذار آوازه شاد بودنت چنان درشهر بپیچد
که رو سیاه شوند
آنان که بر سر غمگین کردنت
شرط بسته اند …
زندگی ماحکایت یخ فروش نشود
که از او پرسیدند: فروختی؟
گفت:نه؛ولی تمام شد …

ادامه مطلب

بررسی کنندگان سطح کیفی:
2/3
0/3
جزئیات بیشتر:
تاریخ ارسال:23 بهمن, 1396
تاریخ انتشار:23 بهمن, 1396