لبخند زندگی
در حال بارگذاری...
محمود
23 بهمن, 1396

زندگی ساختنی است
نه ماندنی ؛بمان برای ساختن
نساز برای ماندن منتطر نباش
کسی برایت گل بیاورد!
خاک را زیرو رو کن
بذررابکاراز آن مراقبت کن
خود صاحب گل خواهی شد.

ادامه مطلب

بررسی کنندگان سطح کیفی:
2/3
0/3
جزئیات بیشتر:
تاریخ ارسال:23 بهمن, 1396
تاریخ انتشار:23 بهمن, 1396