لبخند زندگی
در حال بارگذاری...
مارال
23 بهمن, 1396

همیشه یادمان باشد که نگفته ها را میتوان گفت
ولی گفته ها را نمیتوان پس گرفت …
چه سنگ را به کوزه بزنی چه کوزه را به سنگ ،
شکست با کوزه است …
دلها خیلی زود از حرفها می شکنند !
مراقب گفتارمان باشیم…چون
زندگی…
ریاضیات است
خوبی هاراجمع کنید
دعواها را کم کنید
شادیهارا ..
ضرب کنید
دردها را
تقسیم کنید
ازنفرت جذربگیرید
تاهمیشه خوشبخت باشید

ادامه مطلب

بررسی کنندگان سطح کیفی:
2/3
0/3
جزئیات بیشتر:
تاریخ ارسال:23 بهمن, 1396
تاریخ انتشار:23 بهمن, 1396