لبخند زندگی
در حال بارگذاری...
هلیا
17 بهمن, 1396

گاهی برای رشد کردن
باید سختـے کشید
گاهـے برای فهمیدن
باید شکست خورد
و گاهـی برای به دست آوردن
باید از دست داد…
خواستن اگر با تمام وجود باشد
هیچ سدی مانع نمیشود .

ادامه مطلب

بررسی کنندگان سطح کیفی:
2/3
0/3
جزئیات بیشتر:
تاریخ ارسال:16 بهمن, 1396
تاریخ انتشار:17 بهمن, 1396
مهسا17 بهمن, 1396

[لبخند][لبخند]