لبخند زندگی
در حال بارگذاری...
محمود
12 بهمن, 1396

دیروز را فراموش کن، چون او هم با تو همین کار را کرده است.
به خاطر فردای نیامده هم نگران نباش، شاید نیاید.
چشم هایت را باز کن و هدیه با ارزش امروز را ببین.

ادامه مطلب

بررسی کنندگان سطح کیفی:
2/3
0/3
جزئیات بیشتر:
تاریخ ارسال:12 بهمن, 1396
تاریخ انتشار:12 بهمن, 1396