لبخند زندگی
در حال بارگذاری...
محمود
19 دى, 1396

حضور بعضی ها در زندگی
درست مانند
دانه ی "انگور" است!
ماندنشان "تقدیر" را
به "مستی" می کشاند..

ادامه مطلب

بررسی کنندگان سطح کیفی:
2/3
0/3
جزئیات بیشتر:
تاریخ ارسال:19 دى, 1396
تاریخ انتشار:19 دى, 1396
فروز کاربر خاص20 دى, 1396

[لبخند]

ریحان21 دى, 1396

[هدیه]